INOV 501 Girişimcilik ve İş Planlaması

Kendi işini kurup, girişimci olmanın önemli bir alternatif kariyer yolu olduğunun anlaşılması bu dersin temel amacıdır. Girişimci olmak üzere iş fikri geliştirme yöntemleri, geliştirilen iş fikrinin “İş Planı” formatında yazılı bir plana dönüştürülmesi gibi uygulamaya yönelik bilgi becerilerin yanı sıra girişimcilerin özellikleri, girişimcilik üzerine temel kuramsal bilgiler ve küçük işletmelerin karşılaştığı sorunlar ile KOBİ’lere sağlanan güncel teşvik ve desteklerin öğrencilere aktarılması dersin tamamlayıcı amaçlarıdır.

 

INOV 502 İnovasyon ve Teknoloji Yönetimi

Bu derste önemli teknoloji ve teknoloji ile ilintili icat ve yenilik teorileri ile firma ve ulusal yenilik sistemleri teorileri çalışılacaktır.  Her ders, güncel ve tarihsel örneklerle gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin bu alanlardaki deneyimleri anlatılacaktır.

 

INOV 503 Üretim Sistemleri Analizi

Bu dersin amacı öğrencilere planlama, koordinasyon, yönetme ve üretim sürecinin kontrol perspektifi hakkında bilgi vermektir. Dersin alan öğrenciler dönem sonunda sistematik bir yaklaşımla, süreç analiz ve gerekirse değişiklikleri uygulamak için uygun aracı seçebilecektir.

 

INOV 504 İnovasyon Ekolojisi

Dersin amacı inovasyonun anlamı, içeriği, Ar-Ge ve inovasyon yönetimi hakkında metodik ve sistematik yaklaşıma sahip olacak altyapı oluşturmaktır. Dersin alan öğrencilerin dönem sonunda İnovasyon kavramı hakkında bilgi aktarımı, inovasyon çeşitleri, Türkiye’den yenilikçi ürün ve hizmet örnekleri, Türkiye’de bilgi güdümlü ekonomik sistem için de varolan altyapı, stratejik inovasyon yönetimi hakkında metotlar; örneğin stage gate modeli, EFQM inovasyon yönetimi çerçevesi, inovasyon ve Ar-Ge’ye dönük destek programları, inovasyon performansına ilişkin öz değerledirme teknikleri hakkında öğrenmeyi öğrenme ilkeleri çerçevesinde bilgi ve bakış açısı edinimi kazanmasını hedeflenmektedir.

 

INOV 511 Yeni Ürün Geliştirme

“Yeni Ürün” kavramı, “Yeni Ürün Geliştirme” süreci  ve uygulaması ile sürecin başarısını etkiliyen etmenler hakkında bilgilendirme dersin amacıdır. Öğrenci bu ders bitiminde; Yeni ürün kavramını ve özelliklerini tanıyabilecek, yeni ürün geliştirme sürecini tanımlayabilme ve açıklayabilecek, iş tanımlama sürecini tanımlayabilme ve uygulayabilecek, ürün tanımlama sürecini tanımlayabilme ve uygulayabilecek, ürün geliştirme planlama sürecini tanımlayabilme ve uygulayabilecek, yeni ürün geliştirme sürecini başarılı veya başarısız kılan etmenler tanımlayabilecektir.

 

INOV 512 Kurum Kültürü ve Liderlik

Bu dersin amacı, örgütün içsel çevresinin önemli bileşenlerinden olan kültür ve liderlik konuları hakkında, birbirleriyle olan etkileşimlerini de dikkate alarak, bir öngörü sunmaktır. Ders genelinde; örgüt içerisindeki birey, ekip ve grup davranışları, güdüleme ve liderlik, iletişim, güç ve politika, örgüt yapıları, karar verme ve kontrol, örgüt gelişimi kuramları farklı perspektifler ile anlatılmaktadır.

 

INOV 514 Proje Yönetimi

Proje Döngüsü Yönetimi”nin temel kavramlarını öğrenip, kullanabilmek dersin amacıdır. Bu doğrultuda dersin sonunda öğrenciler proje döngüsü dönetimi ilke ve temel kavramlarını kullanarak proje hazırlayabilecek, Poje teklif çağrılarını değerlendirebilecek, fikirleri projelendirebilecek, sorun, hedef, strateji ve paydaş analizini yapabilecek, faaliyet ve zaman planlaması hazırlayabilecek, proje ortaklıkları geliştirebilecek, iş paketleri oluşturabilecek, kaynak planlaması ve proje bütçesi hazırlayabilecek, mantıksal çerçeve yaklaşımını kullanabilecektir.

 

INOV 519 Marka Yaratma ve Yönetme Stratejileri

Pazarlama karması içinde yer alan marka kavramına ve marka yaratma ve yönetme stratejilerine değin tüm süreçlerin, uygun marka mesajları ve medya stratejileri ile tutarlı ve devamlı pazarlama iletişiminin sağlanması hedeflenmektedir. Marka yaratma ve sürdürme stratejileri dâhilinde hedef pazardan hedef kitleye, marka değerinden pazar bölümlemeye kadar pek çok konu; günümüz medya stratejileri ile pekiştirilerek geliştirilecek ve sürdürülebilir pazarlama iletişimi için sektörel tecrübelerin paylaşıldığı interaktif bir ortam yaratılarak farklı bakış açılarından ele alınıp reel sektör çerçevesinde incelenecektir. Bu bağlamda yönetici/yönetici adayları için amaçlarına ulaşabilmeleri için kazanmaları gereken mesleki perspektife ulaşmaları hedeflenmektedir

 

INOV 522 Kurumsal Kaynak Planlaması

Öğrenci bu ders bitiminde: Tarihsel gelişimi ile birlikte bugünlere gelen Endüstride Bilgisayar Uygulamaları konusunda bilgi sahibi olacak, Kurumsal Kaynak Planlaması konusuna giriş yapılarak, alt öğeleri hakkında fikir edinecek, Kurumsal Yazılımlar ile ilgili açıklamalar hakkında işlenecek dersler ile, var olan uygulamaları görecek, CRM ve ERP yazılımları geliştirme ve uygulama konusunda çalışmalar yapmış olacaktır. Başarılı ve başarısız uygulamalardan vaka örnekleri sınıfta tartışılarak farklar anlaşılır hale gelecektir.  Bu dersi başarı ile bitiren öğrenci: Endüstride kullanılan kurumsal kaynak planlama yazılımlarının özelliklerini anlatabilecektir, ERP modüllerini tanımlayabilecek, ERP yazılımlarının geliştirilmesi ve uygulanmasında dikkat edilmesi gereken önemli  etmenleri anlatabilecek, başarı hikayelerinden dersler çıkartılacaktır.

 

INOV 523 E-İşletmeler

Öğrenci bu ders bitiminde e-ticaret teknolojilerinin temel ilkelerini anlamış ve iş süreçlerini öğrenmiş olacaktır. E-is, B2B, C2C, e-ögrenme, e-devlet gibi kavramları açıklamaya yöneliktir. Öğrenciye e-iş kavramları, kurulumu, dikkat edilmesi gereken hususlar, uygulamaları ve teknolojileri hakkında bilgi vermek amaçlanmaktadır. Bu dersi başarı ile bitiren öğrenci: e-iş kavramları, e-iş modelleri ve altyapılarını tarif edebilecek ve e-ticaret kavramları; Eğitim, bankacılık, turizm ve benzer  alanlarda uygulamaları örneklerle anlayacaktır.

 

INOV 524 Toplam Kalite Yönetimi

Bu derste Toplam Kalite Yönetimi ve Kalite Yönetim Sistemleri kavramları, Toplam Kalite Yönetimi teknikleri ve İstatistiksel Süreç Yönetimi araçlarının tanıtılması; kontrol çizelgelerini yorumlamak içın gerekli temelinin olusturulması amaçlanmaktadır. Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler: kalite ve kalite gelistirmenin temel ögelerini anlayabilecekler, kalite ve kalite gelistirmede karsılasılan problemlerin stratejik rollerini tartısabilecekler, kalite konseptini, kalite kontrol yöntemlerini ve istatistiksel kalite kontrolünü anlayabilecekler, kalite alanındaki Toplam Kalite Yönetimi ve felsefesi gibi yeni yaklasımları ögrenebilecekler,  Toplam Kalite Yönetimi asamaları vasıtasıyla kalite yönetimi metodolojisini uygulayabileceklerdir.

 

INOV 526 İnsan Kaynakları Yönetimi

İnsan Kaynakları Yönetimi ile ilgili bilimsel ve güncel kavramları anlatmak ve bu alanda yapılmıs olan çalısmaların incelenmesi dersin amacıdır. Bu dersin sonunda öğrenciler: İnsan Kaynakları Yönetimini tüm yönleri ile detaylı bir şekilde tanımlayabilecek, iş dizaynı ve iş analizi ile ilgili süreçleri açıklayabilecek, seçme ve yerleştirme sürecini açıklayabilecek, eğitim, performans ve kariyer yönetim süerçlerini değerlendirebilecek, ücretlendirme konusunu açıklayabilecektir.

 

INOV 541 Kurumsal Finansman ve Maliyet Muhasebesi

Mantıksal çerçeve yaklaşımını kullanabilme dersin amacıdır. Dersi alan öğrenciler dönem sonunda; Finansal Analiz yapabilecek, mali tablo okuma becerisini geliştirebilecek, maliyet ve yönetim muhasebesi yöntemleri ile işletmede karar alabilecek, kurumsal yönetim temel ilkelerini öğrenecek, ticari işletmelerde bilanço yönetimi hakkında fikir sahibi olacak ve bütçe hazırlayabilecektir.

 

INOV 542 Stratejik Planlama

Stratejik planlamaya ilişkin kavramsal yetkinliği ve uygulama becerisini kazandırmak bu dersin amacıdır. Dersin sonunda öğrenciler stratejik planlamayı ve bileşenlerini kavramsal olarak açıklayabilecek,  işletmeler için stratejik analiz yapabilecek, işletmelerin stratejilerini anlayabilecek ve yapılandırabilecektir.

 

INOV 560 Bitirme Projesi

Dersin amacı öğrencilere inovasyon temelli düşünme yeteneği kazandırmaktır. Dersin sonunda öğrencilerden bilimsel veri tabanları ve görünümü edebiyatı kullanabilmeleri, bir fikrin orijinalliği değerlendirebilmeleri, çeşitli kaynaklardan atıfta bulunabilmeleri beklenir.

 

INOV 570 Seminer

Dersin amacı öğrencileri bitirme projesini yazmak için hazırlayabilmektedir. Dersin sonunda öğrencilerden bilimsel veri tabanları ve görünümü edebiyatı kullanabilmeleri, bir fikrin orijinalliği değerlendirebilmeleri, çeşitli kaynaklardan atıfta bulunabilmeleri beklenir.