İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI EĞİTİM AMAÇLARI

 1. Ulusal, bölgesel ve sektörel kalkınmaya hizmet verir
 2. Katma değer odaklı ve girişimcidir. Yeni iş kolları ve ticari işletmeler (KOBİ) kurar.
 3. Firmaların inovasyon yeteneklerinin güçlenmesine katkıda bulunur.
 4. İletişim becerisi ile paydaşların etkin katılımı sağlanır ve kolaylaştırıcılık rolü üstlenen nitelikleriyle disiplinlerarası takımlarda etkin çalışır.
 5. Yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinir, teknolojideki gelişmeleri izleyip ve edindiği bilgi birikimini yeni iş hayatına aktarır.

 

İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI PROGRAM ÇIKTILARI/YETERLİLİKLERİ

 1. İşletme ve Yönetim Bilimleri dalları ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahiptir.
 2. İşletme ve Yönetim Bilimleri uygulamalı bilgileri inovatif çözümleri ve sürdürülebilir katkıları için beraber kullanır.
 3. İnovasyon temelli yeni iş kolları ve KOBİ kurulumu için inovasyona yönelik fikir oluşturma, yeni ürün geliştirme, rekabetçilik analizleri, kuluçka süreçleri, inovasyon finansmanı, pazar geliştirme ve çeşitlendirme, operasyonların yönetimi,  kalite yönetimi, risk yönetimi, dağıtım yönetimi gibi faaliyetlerin planlanması, koordinasyonu ve denetim süreçlerini tasarlar, iyileştirir ve yönetir.
 4. Proje, risk, değişim ve stratejik yönetim, teknik ve araçlarını gerçek hayat inovasyon problemlerinde etkin bir şekilde kullanır.
 5. İnovasyon ve sürdürülebilir kalkınma uygulamaları için gereken güncel teknikleri ve hesaplama araçlarını bulma, seçme ve kullanma becerisine sahiptir.
 6. Takımlarda çalışma ve diğerleriyle iş birliği yapma becerisi, bireysel çalışma, insiyatif alma ve girişimcilik becerisine sahiptir.
 7. Fikir ve sonuçları hem yazılı hem sözlü biçimlerde etkin kullanarak iletişim kurma becerisine sahiptir.
 8. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini bilir, bilim ve teknoloji alanlarındaki gelişmeleri takip eder, bilgi teknolojilerini kullanarak literatür ve diğer küresel kaynaklardan gerekli bilgiyi çekme becerisine sahiptir.
 9. Çevre, iş güvenliği ve sağlığı konularındaki mesleki ve etik sorumlulukların ve bunların yasal yaptırımlarının farkındadır. İnovasyon uygulamalarının sosyal, küresel ve hukuki boyutlarının farkındadır.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi ve program yeterlilikleri ilişkilendirme matrisi